Regulamin Serwisu

P.P.H.U. AGIFA Piotr Baca

ul. Pułaskiego 47

33-100 Tarnów

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

w Serwisie Agifa

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Poniższy regulamin określa zasady dokonywania napraw i świadczenia usług serwisowych przez firmę P.P.H.U. AGIFA Piotr Baca (zwanej dalej Serwisem).

2. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający Serwisowi świadczenie usługi serwisowej.

3. Usługa serwisowa to usługa polegająca na wykonaniu prac konserwacyjno - naprawczych na ekspresie lub innym urządzeniu do kawy należącym do klienta.

4. Każdy klient oddający urządzenie do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając urządzenie do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin – poprzez podpis złożony na Karcie zlecenia. Jest to zarazem umowa, na której podstawie jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowane przez obie strony.

PRZETWARZANIE DANYCH

1. Administratorem Danych Osobowych jest P.P.H.U. "AGIFA" PIOTR BACA, ul. Pułaskiego 47, 33-100 Tarnów, Numer NIP: 9930532635,

2. W zakres wykorzystywanych danych wchodzą informacje o kliencie m.in.: imię i nazwisko, dane adresowe i kontaktowe. Przekazywane dane umieszczone są na karcie zlecenia Serwisu.

3. Dane przetwarzamy w m.in. następujących celach:
- szybkiej i sprawnej realizacji zlecenia,
- udzielenia odpowiedzi na wszelkie zapytania,

- przedstawienia oferty firmy,
- przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego / gwarancyjnego.

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych odbywa się na podstawie:

-Ustawą z dn. 29.28.97r. O Ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 z 2002r. Poz, 926 wraz z poźn. zm.

-ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Przekazujący dane (klient) ma prawo do ich zmiany, usunięcia oraz innych czynności wynikających z ww. aktów prawnych.

PRZYJĘCIE URZĄDZENIA DO NAPRAWY

1. Urządzenie należy dostarczyć do siedziby firmy. Klient ponosi koszty przesyłki do/z punktu serwisowego.

2. Warunkiem rozpoczęcia naprawy lub usługi serwisowej jest złożenie przez Klienta zlecenia serwisowego, które może dokonać:

- osobiście w punkcie serwisowym wypełniając formularz przyjęcia i dostarczając urządzenie.

- wysyłając urządzenie na adres serwisu po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub przez adres elektroniczny ekspresy@agifa.pl.

3. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas wypełniania karty zlecenia przyjęcia do serwisu. Jest to niezbędne do wystawienia prawidłowego dokumentu sprzedaży/usługi.

4. Punkt serwisowy wydaje klientowi kartę zlecenia serwisowego, która jest dokumentem upoważniającym do odbioru urządzenia z serwisu i musi ona zostać okazana wystawcy przy odbiorze. W przypadku zagubienia karty, duplikaty nie będą wydane przez serwis. W takim przypadku w trakcie odbioru klient zobligowany jest do okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

5. Klient oświadcza, że jest właścicielem powierzonego sprzętu lub posiada upoważnienie do dysponowania nim i nie rości sobie praw do niego żadna inna osoba trzecia.

6. Za akcesoria pozostawione w urządzeniu /z urządzeniem/ a nie zgłoszone w momencie oddawania go do naprawy, serwis nie odpowiada.

7. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie przeglądu urządzenia, Serwis nie ponosi odpowiedzialności.

 

USŁUGA WYJAZDOWA

1. Przez Usługę serwisową wyjazdową rozumie się naprawę sprzętu u Klienta lub jeśli to niemożliwe naprawę w punkcie serwisowym (po demontażu u klienta).

2. Koszty usługi wyjazdowej kalkulowane są indywidualnie. Serwis do takiej usługi dolicza koszty dojazdu, opłatę serwisową od realizacji usługi poza siedzibą punktu serwisowego, inne (wg indywidualnych uzgodnień).

3. Wysokość opłat określona jest w cenniku.

WYSYŁKA URZĄDZENIA

1. Urządzenie może być wysłane do punktu serwisowego po wcześniejszym  uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym.

2.Ryzyko uszkodzenia urządzenia w czasie transportu do punktu serwisowego ponosi klient. Aby uniknąć sytuacji uszkodzenia, urządzenie należy odpowiednio zapakować i zabezpieczyć.

3. W przypadku otrzymania przez punkt serwisowy przesyłki niewłaściwie zabezpieczonej lub niemożliwej do odesłania ze względu na możliwość uszkodzenia urządzenia, zostanie doliczony klientowi koszt nowego opakowania w wysokości 20 zł netto.

4. Wszystkie przesyłki zlecone przez punkt serwisowy - wysyłane za pośrednictwem spedytora od i do klienta są ubezpieczone do kwoty 1000 zł. W przypadku gdy  wartość urządzenia przewyższa tę kwotę, klient powinien powiadomić o tym kuriera oraz punkt serwisowy. Serwis nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 

ODBIÓR URZĄDZENIA Z SERWISU

1. Punkt serwisowy zastrzega sobie prawo do zwrotu nienaprawionego sprzętu klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych czynników niezależnych od serwisu.

2. Urządzenie można odebrać osobiście w punkcie serwisowym po okazaniu kart zlecenia serwisowego.

3. W przypadku wysyłki - urządzenie wysyłane jest do klienta na adres podany w zleceniu serwisowym.

4. W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki, lub uszkodzenia przesyłanego urządzenia w czasie transportu, sugerujemy aby po otrzymaniu przesyłki sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona, należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera i ewentualnie sporządzić protokół szkody.

5. Na wykonaną usługę Serwis każdorazowo wystawia fakturę VAT lub paragon.

6. Zwrot urządzenia następuje po uiszczeniu zapłaty za wykonaną usługę.

7. O dacie odbioru sprzętu Serwis poinformuje Klienta telefonicznie lub e-mailowo.

8. W przypadku nieodebrania sprzętu z serwisu po upływie 90 dni kalendarzowych zostaje on uznany za porzucony przez właściciela w rozumieniu art 180 Kodeksu Cywilnego i na podstawie art 181 Kodeksu Cywilnego przechodzi na własność serwisu, celem pokrycia kosztów magazynowania i utylizacji.

9. Niezależnie od wymienionych w pkt. poprzednim czynności zw. z wykonaniem zlecenia Serwis Agifa może żądać uiszczenia opłat związanych z poniesionymi kosztami np. dokonaniem oględzin urządzania, wymianą części. Serwis może dochodzić swoich roszczeń na drodze prawnej.

10. Serwis Agifa umożliwia przyjęcie niesprawnego urządzenia (np. w przypadku gdy naprawa jest nieopłacalna) do utylizacji.

CZAS NAPRAWY

1. Naprawa Gwarancyjna (urządzeń zakupionych w P.P.H.U. Agifa Piotr Baca):

A. Czas naprawy gwarancyjnej jest określony w gwarancji udzielonej przez gwaranta i biegnie od dnia dostarczenia urządzenia wraz z kompletem dokumentów (karta gwarancyjna, dokument zakupu, karta naprawy itd.) do punktu serwisowego.

B. W przypadku wad formalnych dokumentów gwarancyjnych czas naprawy biegnie od dnia usunięcia tych wad przez klienta.

C. Punkt serwisowy nie wydaje klientowi wymienionych części zamiennych.

 

2. Naprawa pogwarancyjna (odpłatna):

A. Czas realizacji zlecenia naprawy podany przez serwisanta jest terminem orientacyjnymi i może ulec zmianie. Jest to uwarunkowane dostępem odpowiednich części zamiennych i podzespołów.

B. O terminie zakończenia naprawy, zmianie statusu zlecenia, kosztach  przekraczających podany limit, klient zostanie poinformowany telefonicznie, pocztą elektroniczną e-mail lub w inny zadeklarowany przez siebie sposób.

C. Punkt serwisowy na życzenie klienta wydaje wymienione części zamienne.

3. Na czas naprawy istnieje możliwość wypożyczenia ekspresu zastępczego. Koszt wypożyczenia to min. 30 zł brutto (w zależności od modelu urządzenia). Wypożyczenie obejmuje okres od przyjęcia urządzenia do serwisu do jego odbioru (do 7 dni kalendarzowych od poinformowania klienta o zakończeniu naprawy lub według indywidualnych ustaleń klienta z pracownikami Serwisu). W przypadku niezwrócenia ekspresu zastępczego w ww. terminie, zostanie naliczona standardowa opłata wg aktualnego cennika wypożyczeń urządzeń w Agifie.

GWARANCJA NA USŁUGĘ SERWISOWĄ

1. Na wymienione części Serwis udziela standardowej 6 miesięcznej gwarancji, liczonej od daty wykonania naprawy. W przypadku użytkowania urządzania w celach np. komercyjnych (sprzedaż napojów, obsługa klientów), świadczących o intensywnym wykorzystaniu urządzenia, gwarancja na części uzależniona jest również od ilości przyrządzonych napojów (wg stanu licznika urządzenia danej marki). Informacja taka zostanie zawarta na karcie naprawy urządzenia.

2. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w karcie naprawy oznaczone jako wykonane przez punkt serwisowy. W szczególnych przypadkach lub za dodatkową opłatą punkt serwisowy może udzielić gwarancji dłuższej niż 6 miesięcy, co będzie zaznaczone na karcie naprawy bądź dokumencie sprzedaży.

3. Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których urządzenie przestało działać/ działa nieprawidłowo z powodu uszkodzeń elementów i części nie objętych gwarancją lub jeśli działanie to przestało być poprawne na skutek pojawienia się wady innych elementów.

4. Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania, itp.),

- uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej urządzenia,

- uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego, w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy klienta.

- przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji (powódź, pożar, przepięcie),

- części, na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych producenta,

- części, których naprawy podjęły się inne osoby lub podmioty nieupoważnione przez Serwis AGIFA.

5. Punkt serwisowy w celu zabezpieczenia sprzętu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich stosuje zabezpieczenia naprawianych urządzeń (dotyczy ekspresów zakupionych w P.P.H.U. Agifa). Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczających bądź innych zabezpieczeń będzie się wiązało z utratą udzielonej gwarancji.

6. Wszelkie reklamacje składane przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinny zostać sporządzone w formie pisemnej. Punkt serwisowy rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych o daty jej doręczenia.

CENY I DODATKOWE OPŁATY

1. Oględziny / wykonanie diagnozy urządzenia są odpłatne wg przyjętych stawek określonych w cenniku. W przypadku zaakceptowania kosztów naprawy i zgody na wykonanie usługi, kwota za wykonanie oględzin jest wliczana w całościową kwotę realizacji zlecenia.

2. W przypadku odstąpienia przez klienta od naprawy, ponosi on tylko opłatę za oględziny / wykonanie diagnozy.

3. Opłata za oględziny / wykonanie diagnozy pobierana jest również w przypadku, gdy zgłoszone urządzenie okaże się sprawne (także odnośnie napraw gwarancyjnych).

4. Raport z oględzin / diagnozy urządzenia jest ważny przez 10 dni roboczych od daty wykonania oględzin.

5. Jeżeli Serwis nie rozpoczął jeszcze oględzin urządzenia, klient może odebrać urządzenie nie ponosząc kosztów oględzin.

6. Konsultacja z klientem jest wymagana w przypadku przekroczenia umownej kwoty, jak również zmiany kwalifikacji naprawy (np. z gwarancyjnej na naprawę pogwarancyjną odpłatną).

7. Naprawy i usługi serwisowe dokonywane przez punkt serwisowy kalkulowane są w oparciu o cennik dostępny w siedzibie serwisu, oraz cenę elementów i podzespołów wymienionych podczas naprawy.

8. Cena elementów i podzespołów określana jest na podstawie bieżących cen sprzedaży.

9. Dla stałych klientów są przewidziane stosowne rabaty.

10. Koszt świadczenia usług serwisowych jest wg przyjętych wartości określonych w cenniku oraz każdorazowo indywidualnie według potrzeb klienta.

11. Regulamin świadczenia usług serwisowych znajduje się do wglądu w punkcie serwisowym oraz na stronie www.agifa.pl.

Punkty Serwisowe (przyjęcia ekspresów)

1. Serwis Agifa prowadzi punkty serwisowe poza swoją siedzibą w Tarnowie.

2. Punkt Serwisowy świadczy usługę przyjęcia i wydania urządzenia, pobrania opłaty od klienta, w ramach ogólnych czynności związanych z realizacją usługi przez Serwis Agifa.

3. Punkty Serwisowe przyjmują urządzenia w oryginalnych opakowaniach (pudło wraz ze styropianami ochronnymi) lub tylko samo urządzenie (bez siatek, niekompletnych pudeł).

4. Punkt Serwisowy przetwarza dane w wymienionym powyżej zakresie (rozdz. Przetwarzanie danych) związanym z realizacją zlecenia.

5. W każdym Punkcie Serwisowym znajduje się Regulamin świadczenia usług serwisowych do wglądu.